Thao Luan Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong.

PhanVien.Com . Dien Dan . Dien Dan Tin Hoc . Kien Thuc May Tinh . Phan Mem . Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong.

Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong.

Bai thao luan Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong duoc hienitechpro duoc dang vao dien dan Dien Dan Tin Hoc, Kien Thuc May Tinh, Phan Mem boi hienitechpro ngay 19/7/2012 tinh den thoi diem 02:05 29/8/2015, Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong da co tat ca 369 luot xem.
Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong - Bản không dấu.
Phần mềm Quản lý Nhân sự Tiền lương - Bản có dấu.

Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong.

hienitechpro
Posted: 19/7/2012 16:14
Posts: 1
Gioi tinh: Nam
Joined: 19/7/2012
Topics: 1
IP posted: 118.x.x.13
Tuoi:
ITECHPROHRP

Giai phap quan ly nhan su, tien luong ITECHPROHRP co day du cac tinh nang va chuc nang tien tien se giup cho cac don vi, to chuc va doanh nghiep quan ly tap trung va hoach dinh nguon luc nhan su mot cach hieu qua bao gom cong viec tu khau tuyen dung, dao tao, quan ly ho so nhan su, quan ly cac che do chinh sach, bao hiem, qua trinh cong tac, thay doi chuc vu, quan ly tien luong, cham cong, danh gia nhan vien... cho den viec lap ke hoach ve nhan su phuc vu su phat trien cua don vi, to chuc, doanh nghiep.

1 Chuc nang
He thong giai phap duoc phan chia thanh cac module chuc nang doc lap, nen rat thuan tien cho viec su dung va tuong tac voi phan mem.
Cac module duoc phan chia nhu sau:
• Phan he quan tri he thong.
• Phan he quan ly danh muc.
• Phan he quan ly thong tin nhan vien.
• Phan he quan ly cham cong.
• Phan he quan ly tien luong.
• Phan he quan ly bao hiem, che do.
• Phan he quan ly tuyen dung.
• Phan he quan ly dao tao.
• Phan he quan ly danh gia.
• Phan he quan ly ngan sach.
• Phan he tac nghiep.
• He thong bao cao.
Trong moi module chuc nang duoc thiet ke dong de lam sao nguoi su dung co the tu thay doi hay cap nhat cac du lieu theo mong muon.
Viec phan chia thanh cac module cung nham dam bao tinh toan ven va bao mat du lieu cua doanh nghiep, bang cach thiet lap quyen truy cap cho nguoi dung den tung module chuc nang.
Cac chuc nang cua he thong ITECHPRO HRP hoan toan co the dap ung duoc cac yeu cau ve Quan tri nhan su cua cac doanh nghiep trong linh vuc San xuat va linh vuc Kinh doanh thuong mai.
(Xin xem chi tiet tai http://www.itechpro.vn/vn/giai-phap/phan-mem-nhan-su-tien-luong-itechpro-hrp--s3d35.aspx).

2 Cong nghe
Giai phap ITECHPRO HRP duoc thiet ke theo mo hinh Client/Server hoat dong tren he thong mang LAN/WAN/Internet.
• Kien truc he thong: Webbase / Desktop Application.
• Cong nghe phat trien: Microsoft.NET.
• Co so du lieu: SQL Server 2005.
3 Quan tri
He thong cung cap day du cac chuc nang, cong cu ho tro viec ra quyet dinh cua lanh dao trong hoat dong quan tri nhan su tai doanh nghiep, nhu:
• La cong cu dac luc nham ho tro doanh nghiep xay dung duoc mot co cau to chuc nhan su chuyen nghiep va bo quy che ve tien luong, thuong, che do cho nguoi lao dong hoan toanchuan muc.
• Theo doi va quan ly duoc toan bo qua trinh dien bien ve Hop dong, dien bien Luong, Phu cap, thue TNCN, … cua nguoi lao dong.
• Theo doi va quan ly duoc cac che do, chinh sach ap dung cho nguoi lao dong qua cac thoi ky khac nhau (che do nghi phep, om dau, thai san, nghi le, tet, ..v.v..).
• Theo doi va quan ly viec dong bao hiem cho nguoi lao dong va cac muc thay doi ve bao hiem chi tiet den tung nguoi lao dong.
• Cung cap day du cac mau bao cao bao hiem theo quy dinh cua Bao hiem Xa hoi.
• Theo doi va quan ly quy luong, thuong, phat cua toan doanh nghiep theo tuan/ thang/ quy/ nam.
• Theo doi va quan ly duoc qua trinh tuyen dung nhan su moi cho doanh nghiep theo cac yeu cau tuyen dung khac nhau.
• Theo doi va quan ly duoc qua trinh dao tao nhan su tai doanh nghiep.
• Su dung duoc toi da hieu suat nguon nhan luc bang he thong danh gia cong viec (KPI).
• Viec tuong tac, trao doi thong tin giua cac bo phan trong doanh nghiep hoan toan don gian thong qua chuc nang tin nhan tren he thong.
• Quan tri va du bao ngan sach ve nhan su theo chien luoc phat trien cua doanh nghiep.
• He thong bao cao, thong ke bang bang bieu va bieu do truc quan.

4 Phien ban phan mem
He thong Giai phap Quan ly Nhan su Tien luong ITECHPRO HRP bao gom 3 phien ban nhu sau:
HRP Standard: Ap dung cho cac doanh nghiep nho.
HRP Professional: Ap dung cho cac doanh nghiep vua va lon.
HRP Enterprise: Ap dung cho cac tap doan.
Ghi chu:
• Co the them hoac bot chuc nang tren cac phien ban san co cua he thong HRP de phu hop voi tung doanh nghiep khi trien khai he thong.
• Khach hang co the yeu cau nang cap them chuc nang theo nhu cau quan ly dac thu cua doanh nghiep.

5 Hieu qua dau tu
Hieu qua cua viec ung dung phan mem quan ly nhan su, tien luong ITECHPRO HRP duoc the hien trong cac cong viec cu the sau:
• Co the su dung chuong trinh o bat ky noi dau, chi can co ket noi Internet.
• Co the quan ly dong thoi nhieu cong ty tren cung he thong.
• Tich hop, chia se va quan ly nguon nhan luc trong toan doanh nghiep mot cach de dang.
• La giai phap toi uu giup giam thieu chi phi quan ly, giup nang cao hieu suat va loi the canh tranh cua doanh nghiep bang cach su dung duoc toi da hieu suat nguon nhan luc.
• La cong cu manh giup quan ly hieu qua nguon nhan luc va ho tro viec ra quyet dinh cua lanh dao thong qua he thong bao cao, phan tich, thong ke va danh gia kip thoi.
• Cung cap cong cu phan tich truc tuyen giup danh gia dung chat luong, nang luc doi ngu nhan vien cua doanh nghiep.
• He thong du bao ve nhan su, ngan sach theo chien luoc phat trien cua doanh nghiep.
• Xay dung duoc mot to chuc kieu moi, vung manh boi mot nen Van hoa Doanh nghiep dua tren Hieu suat, Tri tue va Cam xuc.


6 Thong tin lien he
Moi thong tin chi tiet xin vui long lien he voi chung toi theo dia chi sau:

Nguyen Thu Hien (Ms)
CONG TY CONG NGHE CAO ITECHPRO
Dia chi: So 24/23 Do Quang, P.Trung Hoa, Q.Cau Giay, TP.Ha Noi
Dien thoai: (04) 62691979 | Fax: (04) 62691980
Mobile: 0975 867 943
Email: hiennt@itechpro.vn
Website: www.itechpro.vn

Bai thao luan "Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong" co khoang 1 bai phan hoi duoc trinh bay tren 1 trang. Bai thao luan Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong duoc hienitechpro khoi tao vao ngay 19/7/2012 tinh den thoi diem 02:05 29/8/2015, Phan mem Quan ly Nhan su Tien luong da co tat ca 369 luot xem.

Trang: 1

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 54.92.201.24, 29 August, 2015 02:05:26 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).