Thao Luan lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012.

PhanVien.Com . Dien Dan . Hoc Tap - Nghien Cuu . Thong Tin Giao Duc . Cac Ky Thi . lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012.

lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012.

Bai thao luan lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012 duoc phamtuan2908 duoc dang vao dien dan Hoc Tap - Nghien Cuu, Thong Tin Giao Duc, Cac Ky Thi boi phamtuan2908 ngay 7/3/2012 tinh den thoi diem 12:47 30/8/2015, lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012 da co tat ca 446 luot xem.
lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012 - Bản không dấu.
liên thông bằng nghề lên đại học điện lực đợt 3/2012 - Bản có dấu.

lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012.

phamtuan2908
Posted: 7/3/2012 13:51
Posts: 10
Gioi tinh: Nam
Joined: 4/11/2011
Topics: 10
IP posted: 117.x.x.135
Tuoi:
TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG DAI HOC DIEN LUC Doc lap - Tu do - ¬¬Hanh phucTAP DOAN DIEN LUC VIET NAM
TRUONG DAI HOC DIEN LUC
THONG BAO TUYEN SINH LIEN THONG NAM 2012
LIEN THONG TU TRUNG CAP LEN DAI HOC
LIEN THONG TU CAO DANG LEN DAI HOC
(HOC NGOAI GIO HANH CHINH)Truong Dai hoc Dien Luc tuyen sinh he Dao tao lien thong tu Trung cap, Cao dang len Dai hoc nam 2012 nhu sau:

1. NGHANH DAO TAO:
- Ke Toan
- Dien
- Cong Nghe Thong Tin
- Dien Tu Vien Thong
- Cong Nghe Tu Dong Hoa
2. DOI TUONG TUYEN SINH: Hoc sinh da tot nghiep Trung cap, Cao dang Chinh Quy, Nghe…deu duoc thi ngay (ke ca tot nghiep loai TB va TB Kha)
- Thi sinh du thi phai tot nghiep chuyen nghanh gan voi nghanh dang ky du thi
3. MON THI TUYEN:
3.1 He TC len DH : thi Toan, Ly, mon Chuyen Nghanh
3.2 He CD len DH : thi 2 mon Chuyen Nghanh
4. HO SO TUYEN SINH:
- Tui ho so (Phieu dang ky tuyen sinh) theo mau cua nha truong
- Ban sao bang tot nghiep hoac giay chung nhan tot nghiep, bang diem (co cong chung)
- 4 anh 3x4
5. THOI GIAN DAO TAO:
5.1 Thi sinh thi TC len DH: Thoi gian dao tao 2,5 nam
5.2 Thi sinh thi CD len DH: Thoi gian dao tao 1,5 nam
Tot nghiep duoc cap bang Dai hoc Chinh Quy, bang tot nghiep do Truong Dai hoc Dien Luc cap
6. DIA DIEM DAO TAO:
Sau khi thi va co ket qua trung tuyen, hoc sinh dang ky dia diem hoc theo nguyen vong Tai cac co so lien ket cua Truong Dai hoc Dien Luc
7. THOI GIAN NHAN HO SO:
De tao dieu kien cho cac sinh vien co nhu cau theo hoc khoa dao tao lien thong nha truong lien tuc tiep nhan ho so vao cac thoi diem khac nhau nhu sau:
Dot 1:Nhan ho so tu 01/2012; On tap : 20/03/2012 ; Du kien thi tuyen: 07/04/2012
Dot 2:Nhan ho so tu 04/2012; Du Kien on tap : 06/2012; Du kien thi tuyen: 07/2012
Dot 3:Nhan ho so tu 09/2012; Du Kien on tap : 10/2012; Du kien thi tuyen: 11/2012
8. DIA CHI MUA, DANG KY, NOP HO SO:

Phong hop tac lien ket tuyen sinh, Phong 101 – Tang 1 (khu nha 3 tang ben tay trai) So 10 Nguyen Truong To, Nguyen Trung Truc, Ba Dinh, Ha Noi (Trong khuon vien Trung Tam Day Nghe Quan Ba Dinh)


Lien he: Thay Tuan – Giao Vien Chu Nhiem (gap truc tiep giao vien chu nhiem de dang ky on tap va du thi)

Mobile: 0943 777 812

……………………………………………………………………………
Ghi chu:
- Thoi gian hoc vao cac buoi toi trong tuan hoac Toi T6, Ngay T7, CN
- Tao dieu kien thuan loi cho nhung sinh vien tham gia du thi
- Ty le do cao ~ 99% (Neu hoc sinh di on tap day du)

Bai thao luan "lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012" co khoang 1 bai phan hoi duoc trinh bay tren 1 trang. Bai thao luan lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012 duoc phamtuan2908 khoi tao vao ngay 7/3/2012 tinh den thoi diem 12:47 30/8/2015, lien thong bang nghe len dai hoc dien luc dot 3/2012 da co tat ca 446 luot xem.

Trang: 1

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 54.82.41.2, 30 August, 2015 12:47:04 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).