Thao Luan 1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display).

PhanVien.Com . Dien Dan . Dien Dan Cong Nghe . Thiet Bi Dien Tu . Dien Gia Dung . 1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display).

1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display).

Bai thao luan 1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display) duoc tuyenlam8 duoc dang vao dien dan Dien Dan Cong Nghe, Thiet Bi Dien Tu, Dien Gia Dung boi tuyenlam8 ngay 9/5/2012 tinh den thoi diem 10:44 4/9/2015, 1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display) da co tat ca 108 luot xem.
1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display) - Bản không dấu.
1034/CONTROL: Đồng hồ bấm giây Đếm Tiến & Lùi 8 Laps (Dual Display) - Bản có dấu.

1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display).

tuyenlam8
Posted: 9/5/2012 14:52
Posts: 42
Gioi tinh: Nu
Joined: 24/4/2012
Topics: 42
IP posted: 113.x.x.178
Tuoi:
1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display)
- Dong ho bam giay/ gio ky thuat so Dual Display 8 laps
- hien thi gio, phut, giay va % cua giay va hien thi cho thay bao nhieu lan da lap lai.
- Chiu duoc nuoc va moi truong khac nghiet.
- Chuc nang dem lui (Countdown) va tu dong dem tien (Count up) khi het thoi gian dem lui.
- Thoi gian cai dat bam gio len den 10 tiéng dòng hò (9 gio 59 phut 59 giay va 9/100)
- Thuan tien cho cac phong thu nghiem enzym, do do nho, cac nghien cuu vat nuoi, cac phong thi nghiem mkhoa hoc can tinh thoi gian chinh xac tung giay/ phut.
- Do chinh xac 0,0005% (do chinh xac cao hon bat ky loai stopwatch nao khac)
- Báo cáo cho nguòi sủ dụng biét : thoi gian tam dùng, thòi gian tích lũy, chúc nang bám giò khong diẻm dùng, time –out, thòi gian lien tục và chuong báo khi dém lùi (Count down).
- Dual Distplay hien thi cho nguoi su dung biet thoi gian gian doan (tam nghi) va luy tich thoi gian .
- Co 8 nho cong voi thoi gian nhanh nhat/ cham nhat
- Co giay buot dai 48 inches.
- Lap lai thoi gian dem lui va co chuong bao .
- Nguoi su dung co the cai dat thoi gian dem lui tu 10 gio xuong den 1 giay. Khi qui trinh dem lui da cham den 0(zero) thi co chuong bao vang len va co them chuc nang tu dong lap lai dem lui – qua trinh se tu dong lap lai cho den khi ket thuc va co du lieu ky thuat so hien thi cho biet da tu dong lap lai bao nhieu lan va man hinh dong ho hien thi thoi gian duy tri den so 0.
- Duoc san xuat bang chat lieu ABS sieu ben. Su dung duoc trong moi truong khac nghiet, bui ban ngoai troi. Trong luong khoang 78 grams. Co day deo tay dai khoang 122 cm
- Kèm theo sản phảm là GIAY CHUNG NHAN HIEU CHUAN “TRACEABLE@CERTIFICATE” cua vien NIST (NATIONAL INSTITUE of STANDARD and TECHNOLOGY) di kem theo tung san pham (Chung nhan san pham dat chuan ISO va duoc Vien TIEU CHUAN & CONG NGHE hang dau cua USA kiem tra va chung nhan chat lieu san pham, test thong so ky thuat, thoi gian hieu chuan, do chinh xac cua san pham, ma so tung san pham da duoc kiem tra, hang san xuat, v,v..). GIAY NAY thay the cho C/O & C/Q va di nhien la co gia tri hon C/O, C/Q vi hang Control da dang ky thuong hieu tren toan the gioi o tung quoc gia trong do co ca Viet Nam.

* Quy khach luu y - dau hieu nhan biet de mua dung san pham chinh hang do Cty TNHH Trang An doc quyen nhap khau & phan phoi tai Viet Nam nhu sau:
1/ Tren than may phai co Tem Chong Gia cua Cty TNHH Trang An da duoc dang ky bao ho.
2/ Ngoai vo hop bao bi san pham cung co Tem Chong Gia va Tem Nhap Khau co ghi thong tin xuat xu va cac thong so khac theo qui dinh don vi nhap khau.
3/ Phieu bao hanh cua Trang An kem theo tung san pham.
4/ Gia ban la gia duoc niem yet bang VND dong - da bao gom thue VAT .

www.donghobamgiay.vn
D/c : 1165 Tran Hung Dao, P5, Q5, TP. HCM
Tel : (84.8) 39239353 – 6261 4109 * Fax : (84.8) 3838 3754
Di dong : 0903 352 340
Email : tuyenlam8@gmail.com, 1165tranhungdao@gmail.com
Yahoo chat : robert_vinh69

Bai thao luan "1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display)" co khoang 1 bai phan hoi duoc trinh bay tren 1 trang. Bai thao luan 1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display) duoc tuyenlam8 khoi tao vao ngay 9/5/2012 tinh den thoi diem 10:44 4/9/2015, 1034/CONTROL: Dong ho bam giay Dem Tien & Lui 8 Laps (Dual Display) da co tat ca 108 luot xem.

Trang: 1

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 54.90.128.9, 04 September, 2015 10:44:56 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).